Regulamin

Definicje

Serwis – portal znajdujący się pod adresem www.uslugi-artystyczne.pl, umożliwiający publikowanie, wyszukiwanie, przeglądanie, korzystanie z ofert (usług i zleceń), galerii i wydarzeń artystycznych oraz autopromocję artystów.

Administrator – podmiot świadczący usługę udostępniania zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników: netgaleria.pl 42-216 Częstochowa, ul. Łąkowa 3 tel: 602875111

Użytkownik – osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.

I Zasady ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Seriwsu.
 2. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich elementów graficznych, rozwiązań technicznych, kodu źródłowego itp. przysługują autorom Serwisu.
 3. Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu jest dobrowolne i bezpłatne. Korzystanie z zaawansowanej funkcjonalności Serwisu (zwłaszcza publikowania własnych materiałów) wymaga od Użytkownika utworzenie swojego profilu poprzez zarejestrowanie się w Serwisie wykorzystując formularz rejestracyjny. W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i jawną publikację jego danych osobowych przez Administratora, zgodnie z warunkami określonymi w Polityce Prywatności. Każdemu Użytkownikowi będącemu osobą fizyczną, przedstawicielem całej grupy artystycznej lub reprezentantem firmy przysługuje jeden profil.
 4. Wszystkie materiały publikowane przez Użytkownika w Serwisie muszą dotyczyć dziedzin artystycznych. Wszystkie publikowane odnośniki muszą wskazywać na strony o tematyce artystycznej. Wszystkie publikowane materiały muszą być zdefiniowane w sposób zrozumiały i czytelny zgodnie z opisem pól formularzy do tego przeznaczonych oraz muszą być przypisane do poprawnej kategorii.
 5. Publikowane wpisy i linki muszą dotyczyć indywidualnych stron autorów. Serwis odmawia akceptacji adresów zbiorowych portali, wspólnych katalogów z linkami i kontami różnych artystów. Informacje powinny dotyczyć indywidualnych działań, ofert Artysty lub informacji o konkretnym, realnym wydarzeniu.
 6. Ogłoszenia o wydarzeniu oraz oferty zamówienia usługi wymagają podania konkretnego przedziału dat (czasu trwania).
 7. Publikacja materiałów przez Użytkownika oznacza zgodę na ich prezentację innym Użytkownikom na łamach Serwisu.
 8. Publikowane w Serwisie przez Użytkownika materiały nie mogą łamać autorskich praw majątkowych.
 9. Zabronione jest publikowanie treści: obraźliwych, obrażających ludzką godność, naruszających dobra osobiste, nieprawdziwych, niezgodnych z przepisami prawa, erotycznych, pornograficznych, propagujących przemoc, nienawiść, dyskriminację, naruszających normy moralne lub dobre obyczaje.
 10. Zabronione jest wielokrotne publikowanie tych samych materiałów (zwłaszcza plików graficznych).
 11. Wszystkie materiały publikowane przez Użytkownika w Serwisie stanowią jego własność i podlegają ochronie prawnej. Zabrania się ich udostępniania osobom trzecim, kopiowania, powielania oraz wykorzystywania w celach innych niż informacyjne i na własny użytek bez uprzedniej wyraźnej zgody Użytkownika.
 12. Użytkownik ma prawo do trwałego usunięcia w dowolnym momencie publikowanych materiałów: danych o swojej osobie, ofert, galerii i prac, wydarzeń.

II Ograniczenia i odpowiedzialność

 1. Serwis stanowi jedynie medium pośredniczące w świadczeniu i poszukiwaniu usług oraz informacji artystycznych, umożliwiając nawiązanie współpracy między zainteresowanymi stronami. Administrator nie bierze udziału w jakichkolwiek transakcjach dokonywanych pomiędzy Użytkownikami. Wszelkie nieporozumienia powinny być rozwiązywane pomiędzy zainteresowanymi stronami bez angażowania Adminstratora w jakiekolwiek czynności prawne związane ze sporami.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakość, wartość oraz realizację ofertowanych przez Użytkownika usług w konsekwencji skorzystania z jego oferty.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za złamanie przez Użytkownika zakazu publikacji materiałów niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa (zwłaszcza majątkowymi prawami autorskimi).
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkodliwe działania Użytkowników niezgodne z ideą Serwisu.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za subiektywne oceny i rekomendacje Użytkowników na temat innych Użytkowników.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu lub utratę materiałów Użytkowników, wynikających z: awarii sprzętu, przerw w świadczeniu usług dostawców internetowych, działania złośliwego oprogramowania, ingerencji osób trzecich, złośliwej działalności Użytkowników, czasowej konserwacji lub modernizacji Serwisu lub wskutek działań siły wyższej.
 7. Użytkownik bierze pełną odpowiedzialność za swoje działanie, jak również za rzetelność i zgodność z obowiązującymi przepisami prawa i niniejszego regulaminu materiałów publikowanych w Serwisie.
 8. Zabrania się jakichkolwiek działań Użytkownika potencjalnie lub faktycznie utrudniających, destabilizujących lub uniemożliwiających prawidłowe działanie Serwisu lub mających negatywny wpływ na wizerunek i dobre imię Serwisu.
 9. Za naruszenie postanowień niniejszego regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.
 10. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania z Serwisu materiałów niezgodnych z niniejszym regulaminem, usuwania profili Użytkowników łamiących postanowienia niniejszego regulaminu, ingerowanie w publikowane materiały (np. zmianę rozmiarów plików graficznych) w celu optymalizacji działania Serwisu.

III Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego regulaminu w dowolnej chwili bez konieczności uzasadniania takiego działania. Postanowienia regulaminu obowiązują od momentu opublikowania go w Serwisie.
 2. Administrator serwisu decyduje o wszystkich innych kwestiach, nieujętych w niniejszym regulaminie. Wszystkie publikowane materiały mogą podlegać moderowaniu przez Administratora i to jego subiektywna ocena decyduje o ewentualnym naruszeniu postanowień niniejszego regulaminu przez ich autora.
 3. Użytkownik ma prawo do zgłaszania Administratorowi wszelkich sugiestii, problemów, skarg oraz pytań związanych z funkcjonowaniem serwisu, działalnością innych użytkowników itp. O konieczności i czasie odpowiedzi na zgłoszenie decyduje Administrator.
 4. Korzystanie z serwisu oznacza, że Użytkownik zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje go w całości.